Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(Beton adásvételére és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra)

Érvényes 2023. Január 01.-től visszavonásig

  1. SZERZŐDŐ FELEK ÉS A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1 Eladó: a Korrekt Beton Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Brassói utca 9. szám, Cj.: 13-09-175697, adószám: 25298093-2-13), aki a Vevő által megrendelt Áru legyártására (igény esetén annak helyszínre szállítására, valamint szivattyúzására) és Vevő részére történő átadására köteles.

1.2. Vevő: az a személy (természetes személy, vagy nem természetes személy), aki az Eladótól az Árut megrendeli és a vételár megfizetésére kötelezettséget vállal. 

1.3. Felek: Eladó és Vevő együttesen

1.4. Áru: a Vevői megrendelésben megjelölt un. receptúra (lásd jelen feltételek 2.1. pont) szerint az Eladó által legyártott frissbeton.

1.5. A szerződés tárgya: Vevői megrendelés alapján Eladó által az Áru legyártása és Vevő részére történő átadása (eladása), valamint igény esetén Vevő által megjelölt helyszínre való szállítása, szivattyúzása.

1.6. Árlista: Eladó által aktuálisan megállapított ár -amennyiben az alapanyag, illetve üzemanyag árak emelkedése megköveteli, ez bármikor módosítható -, mely tartalmazza az Áruk vételárát a környezeti osztály típusok árait, valamint a szállítási tarifákat, a minimum szállítási mennyiségeket (fordulónként és járműtípusonként értendő), a betonszivattyúk díját, a pótlékokat, valamint az egyéb tételeket (állásidő, behajtási engedély díja, visszaszállított beton díja, csőhasználat díja stb.).

  1. AZ AJÁNLAT ÉS A MEGRENDELÉS, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.  A Vevő megrendelési szándékát szóban (személyesen vagy telefonon: 0620-540-5555) vagy írásban (e-mail: korrektbeton@gmail.com, info@korrektbeton.hu) közli az Eladóval. A Vevői megrendelői szándéknak tartalmaznia kell a megrendelni szándékozott beton pontos receptúráját [nyomószilárdsági osztály, szemcseméret, esetleges környezetvédelmi osztály, vegyszerek (pl.: fagyálló stb.)], a mennyiséget m3-ben, az igényelt teljesítési időpontot (határnapot), és az esetleges további igényelt szolgáltatásokat (pl.: szállítás, betonszivattyúzás stb.).

2.2. Eladó a megrendelési szándék alapján írásban vagy szóban tájékoztatja a Vevőt arról, hogy a megrendelési szándékát elfogadja-e és ha igen, akkor milyen feltételekkel tudná azt vállalni. Amennyiben az Eladó a Vevő megrendelését nem fogadja el, úgy a Felek között a szerződés nem jön létre, Vevő az Eladóval szemben semmilyen igény érvényesítésére nem jogosult. A megrendelés elfogadása esetén a Felek kötelesek a megrendelés során az esetleges igénykülönbségeket (pl.: teljesítési időpont stb.) egyeztetni és abban kifejezetten megállapodni. Amennyiben a Felek a megrendelés során a vételár megfizetése tárgyában banki átutalás útján történő teljesítésben állapodnak meg, úgy az Eladó Díjbekérőt készít a megrendelési szándékról, mely tartalmazza a megrendelés részleteit, valamint a Vevő által teljesítendő előzetesen kalkulált várható vételárat. A Díjbekérő 20%-os egyéb pótlékot is tartalmaz, mely a megrendelés leadásakor előre nem látható esetleges Eladói többletteljesítést, illetve Vevői többletigény (az eredeti megrendeléshez képest: 1-2 m3 rákérés, pumpaóra többlet; valamint 1 órát meghaladó állásidő, többletbeton visszaszállításának költsége stb.) várható költségeit fedezi. Amennyiben a Vevő a vételárat nem banki átutalással teljesíti, úgy Díjbekérő nem készül, a megrendelés részletes tartalmáról a felek szóban állapodnak meg.

2.3. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a Felek a megrendelés valamennyi részletében kifejezetten megállapodnak és a Vevő az Áru, valamint az esetlegesen megrendelt egyéb szolgáltatások előzetesen kalkulált várható vételárat Eladó számára átutalással (bankszámlaszám: 12012204-01515859-00100009) vagy készpénzben (legfeljebb a jogszabályokban előírtaknak megfelelően bruttó 1.500.000,-Ft-ig) az Eladó által megjelölt határidőben és hiánytalanul megfizeti. Átutalás esetén a szerződés létrejöttének időpontja az előzetesen kalkulált várható vételár teljes összegének Eladó bankszámlaszámán történő jóváírásának napja. Készpénzben történő teljesítés esetén a szerződés létrejöttének időpontja az előzetesen kalkulált várható vételár teljes összegének Eladó pénztárába való befizetésének napja. Amennyiben a fenti feltétel (az előzetesen kalkulált várható vételár teljes összegének megfizetése) nem valósul meg az előírt határidőben és módon, úgy a szerződés nem jön létre, Vevő Eladóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat (pl.: teljesítés, kártérítés stb.), Eladó pedig csak a ténylegesen felmerült készkiadásainak megtérítését követelheti Vevőtől (pl.: befizetett behajtási engedély, pumpa lemondás díja stb.).

  1. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

3.1. Külön előzetes írásos megegyezés hiányában Eladó a hatályos Árlistában található árak alapján állítja ki a Díjbekérőt (banki átutalás esetén), illetve a Számlát. Amennyiben Eladó Előleg Számlát/Számlákat állított ki, úgy az Eladó teljesítése után 15 napon belül Eladó a végszámlát is köteles kiállítani a Vevő által már megfizetett előzetesen kalkulált várható vételár és a tényleges vételár összegének különbözetéről. A végszámla alapján a Felek kötelesek az esetlegesen felmerült különbözettel elszámolni (Vevői többletfizetés visszatérítése, Eladói többletteljesítés ellentételezése). Készpénzes fizetés esetén a Vevő a teljesítéssel egyidejűleg köteles a kiállított számla ellenértékét megfizetni, míg Díjbekérő alapján eszközölt átutalással történő teljesítés esetén az összeg megérkezésének napján vagy az azt követő munkanapon kerül kiállításra a számla.

3.2. Amennyiben a Vevő a végszámla kézhez vételétől számított 5 munkanapon belül írásban kifogást emel annak tartalma kapcsán, úgy Eladó vállalja, hogy azt 5 napon belül kivizsgálja, és amennyiben a kifogás helytálló úgy a megfelelő intézkedéseket megteszi (számlakorrekció). Amennyiben Eladó a Vevői számlakifogást elutasítja, azt a Vevővel írásban közli.

3.3. A számla teljes összegének megfizetéséig Eladó az áru feletti tulajdonjogát fenntartja, így Vevő nem jogosult a teljes vételár kifizetéséig azt harmadik személy tulajdonába adni, azzal sajátjaként nem rendelkezhet.

3.4. A jelen szerződés szerinti szolgáltatás oszthatatlan.

3.5. Eladó a Díjbekérőt, Előlegszámlát, Számlát emailen küldi meg Vevő részére, mely nyomtatás után aláírás, bélyegző nélkül érvényes.

  1. AZ ÁRU SZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

4.1. Az áru szállítása történhet a Vevő saját szervezésű járművével (a továbbiakban röviden: Saját Fuvarú Szállítás) vagy az Eladó saját szervezésű járművével (a továbbiakban röviden: Eladói szállítás).

4.2. Saját Fuvarú Szállítás esetén a teljesítés helye az Eladó telephelye, időpontja pedig a Vevő saját szervezésű járművére történő áruürítés lezárulta, mely egyben a felelősség Vevőre való átszállásának időpontja is. Eladó a szállító jármű sofőrjét az áru átvételére jogosultnak tekinti különösen akkor, ha a Vevő nevére kiállított nedves bélyegzőjével veszi át az árut vagy korábban vett át árut a Vevő nevében.

4.3. Eladói szállítás esetén Eladó a kiszállítani vállalt árut saját szervezésű járművével a Vevő által előzetesen megjelölt szállítási címre (a továbbiakban röviden: Építési Terület) szállítja a megjelölt határnapon. A teljesítés helye ebben az esetben az Építési terület, az átadás-átvétel időpontja a beton helyszínre való kiszállítása, érkezése és ez egyben a gyártó teljesítési időpontja is. Eladó az Építési területen tartózkodó személyt a Vevő által átvételre jogosultnak köteles tekinteni különösen akkor, ha a Vevő nevére kiállított nedves bélyegzővel veszi át az árut vagy korábban vett át árut a Vevő nevében.

4.4. Eladói Szállítás esetén a szállítási díjat a hatályos Árlista alapján köteles Vevő az Eladónak megfizetni, mely kiszállított m3 alapján számolandó. Vevő köteles megtéríteni a hatályos Árlistában szereplő, adott járműtípusra vonatkozó fordulónkénti minimum szállítási díjat akkor is, ha a ténylegesen kiszállított mennyiség nem éri el az Árlistán szereplő adott járműtípusra vonatkozó minimum szállítási díjtételt (a továbbiakban röviden: Törtfuvar).

4.5. Amennyiben Vevő a konkrét megrendelést az előre egyeztetett szállítási nap előtt 24 órával lemondja, köteles a behajtási engedélyeket, a betonszivattyú minimum óradíját, illetve a munkára berendelt sofőrök díját (nettó 15.000,- Ft/Fő) költségtérítésként megfizetni Eladó javára.

4.6. Amennyiben az Eladó által nem befolyásolható okok miatt megnehezedik az áru Építési területre való szállítása (közlekedési és megközelítési nehézségek, sztrájkok stb.), akkor Eladó jogosult annak idejével a teljesítés idejét meghosszabbítani.

4.7. Amennyiben a Vevő vagy annak képviselője a megbeszélt határnapon az áru érkezésekor nincs jelen és 60 percen belül nem jelenik meg, úgy Eladó jogosult az árut visszaszállítani. Az áru és egyéb szolgáltatások tényleges díját, valamint a visszaszállított áru elhelyezésének költségeit a hatályos Árlista szerint Vevőtől követelni.

4.8. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az árut szállító jármű veszélytelenül meg tudja közelíteni és el tudja hagyni az Építési Területet. A Vevő köteles gondoskodni arról is, hogy az Építési Terület az árut szállító jármű befogadására alkalmas legyen úgy, hogy az nem veszélyeztet személyi vagy vagyonbiztonságot. Amennyiben az Építési Terület megközelítése kapcsán a közterület foglalási engedély beszerzése Vevő feladata és költsége, míg a behajtási engedély beszerzését Eladó végzi Vevő költségére a hatályos Árlista szerint. Abban az esetben, ha az Eladó Építési területre kiérkező képviselője (tehergépkocsi-vezető vagy egyéb képviselő) úgy ítéli meg, hogy az Építési Területet nem lehet balesetmentesen vagy vagyonbiztonságot garantáló módon megközelíteni, vagy az áruátadást megkezdeni, akkor ezt jogosult dokumentálni (fotó, videó stb.), és a Szállítólevélre felvezetni. Ezek után az Eladó képviselője jogosult a Vevő képviselőit az Építési Terület megfelelő állapotba hozatalára utasítani, és ha ez 60 percen belül nem történik meg, akkor az Eladó jogosult az árut visszaszállítani, és az áru- valamint a hozzá tartozó szolgáltatások árát (szállítás, pumpadíj, stb.) és a visszaszállított áru elhelyezéséből, valamint az esetlegesen felmerülő állásidőből fakadó költséget a Vevőn követelni. Az Építési Területen az áru ürítésével, illetve a szállító jármű mozgásával kapcsolatban bekövetkezett bármilyen üzemi baleset, illetve káresemény következményeit a Vevő viseli, kivéve, ha azt Eladó képviselője szándékosan vagy súlyosan gondatlanul eljárva okozta.

4.9. Megszűnik az Eladó áruszavatossági kötelezettsége abban az esetben, ha az Eladó jármű Építési területre való kiérkezéstől számított 60 percen belül az áru ürítése Vevői oldalon fellépő okokból nem kezdődik meg. Eladó a Vevő részére, az Eladó járművének kiérkezésétől számított 60 perc díjmentes ürítési időt biztosít [mely időtartamban benne foglaltatik az Eladói jármű útrakész állapotba hozatalának időtartama is (pl.: elmosás)], melyet meghaladó időre (a továbbiakban röviden: Állásidő) Eladó jogosult a hatályos Árlista alapján díjat felszámítani, minden megkezdett 15 perc után.

4.10. Amennyiben az Eladó a Vevő részére betonszivattyút (Pumixot vagy Pumpát) biztosít, úgy annak díját az érvényben levő Árlista alapján Vevő köteles Eladónak megtéríteni. Vevő tudomásul veszi, hogy betonszivattyú esetében minimum négy óra (melyből egy óra beállás és egy óra a kiállás) a fizetendő szolgáltatási összeg, függetlenül attól, hogy az mennyi időt töltött az Építési területen. Eladó köteles a betonszivattyúhoz hozzáértő gépkezelőt biztosítani. Az elvégzendő munkákat a gépkezelő az Építési Területen tartózkodó a Vevőt képviselő személy által vezényelve valósítja meg. Abban az esetben, ha a munka elvégzéséhez toldó csövek használatát kell igénybe venni, akkor annak használati és szerelési díját az érvényben lévő Árlista alapján a Vevő köteles az Eladónak megtéríteni azzal, hogy a csövek szerelése az Eladó gépkezelőjének irányítása mellett, a Vevő képviselőinek feladata. A fenti csőszerelési (össze- és szét-szerelési) munkához szükséges időtartama alatt a betonszivattyú díját a Vevőnek ugyanúgy meg kell térítenie. Amennyiben a Vevő saját csövezést, vagy egyéb toldó, mozgató szerkezetet használ az áru továbbítására, az abból eredő esetleges dugulás és ennek okán a késedelmes bedolgozásért, vagy egyéb károkért Eladó felelősséget nem vállal. Vevő a pumpa szállítólevél aláírásával igazolja, hogy az mennyi időt töltött az építési területen, a betonszivattyú, az esetleges csőhasználatot, valamint megjegyzés hiányában azt is, hogy Vevő vagy képviselője a betonszivattyú által elvégzett munkát nem kifogásolta.

4.11. Vevő köteles gondoskodni az Eladó járműveinek és betonszivattyúinak részére fenntartott munkaterület munkabiztonsági előírásainak betartásáért (pl.: villanyvezetékek megfelelő szigetelése illetve azok áramtalanítása, talpalási terület megfelelő tömörítése, veszélyes fák és ágak ki és levágása, a munkagép hatósugarában tartózkodó gépjárművek eltávolítása, a munkavégzésben résztvevő dolgozók munkavédelmi és balesetvédelmi eszközökkel való ellátása, stb.). 

4.12. A Vevő az Eladó munkaeszközei részére, a betonszivattyúzás után a munkahelyen a járművek és eszközök számára elmosási lehetőséget köteles biztosítani. Amennyiben a betonpumpák az építési területen nem tudnak elmosni, az további 1 óra kiszámlázását jelenti. Ezt vevő a pumpaszállítón köteles leigazolni.

  1. AZ ÁRU SZAVATOSSÁGA

5.1 Eladó az általa eladott beton műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit a vonatkozó jogszabályoknak, illetve szabványoknak (MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017, MSZ 4798:2016/2M:2018) megfelelően szavatolja. Amennyiben a Vevő próbakocka vételét, vagy egyéb vizsgálatokat kér Eladótól, akkor azt előzetesen írásban köteles közölni Eladóval és köteles azok díjait előzetesen megfizetni.

5.2. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az árut ténylegesen átvevő (szállítólevelet aláíró) személy az áru mennyiségének és minőségének megvizsgálására vonatkozóan megfelelő szakértelemmel, műszerekkel és eszközökkel rendelkezzen. Amennyiben Vevő, vagy képviselője az árut kifogás nélkül átvette, úgy a későbbiekben Vevő nem jogosult az átvevő szakértelmének- és/vagy vizsgálati eszközeinek-hiányára hivatkozni.

5.3. Abban az esetben, ha a Vevő kifogással él az átadott áru mennyiségével és/vagy minőségével kapcsolatban, úgy azt a Szállítólevélen köteles rögzíteni és az árut visszaküldeni. Eladó köteles három munkanapon belül az észrevételt kivizsgálni és annak eredményéről a Vevőt tájékoztatni. Amennyiben a Vevő az árut a hibás és/vagy hiányos volta ellenére átveszi és beépíti, úgy szavatossági igényét (kijavítás, kicserélés, árleszállítás vagy elállás) vagy kárigényét elveszíti. Amennyiben az Eladó arról tájékoztatja a Vevőt, hogy az általa leszállított áru nem szenved hibában és azt a Vevő nem fogadja el, úgy Vevő jogosult Eladó által is előzetesen jóváhagyott szakértőt saját költségén felkérni az áru minőségi vagy mennyiségi vizsgálatainak elvégzésére, mely vizsgálatokon mindkét fél jogosult és egyben köteles részt venni. Felek a fenti szakértői vélemény eredményét kötelesek elfogadni és annak megfelelően egymással elszámolni. Amennyiben a Vevő vagy képviselője a szállítólevelet megjegyzés nélkül aláírta, azzal azt igazolja, hogy az azon szereplő Árut mennyiség és minőség szerint átvette az abban foglalt kiegészítésekkel együtt (pl.: állásidő, időtartam, víz hozzáadása stb.).

5.4. Amennyiben a Vevő vagy képviselője, az átadandó áruhoz az Építési területen bármilyen anyagot (különösen vizet vagy vegyszert) kever vagy Eladói képviselővel kevertet (a továbbiakban röviden: Vizezés), úgy az Eladó áruszavatossági kötelezettsége a Vizezés megtörténtével még az átadás előtt megszűnik. Megszűnik Eladó szavatossági kötelezettsége abban az esetben is, ha Vevő más gyártók Árujával (betonjával) keveri össze az Eladó által számára eladott Árut. Eladó, illetve képviselője nem köteles vizsgálni azt, hogy az árut a Vevő milyen célra szánja, így számára a felhasználás módjával kapcsolatosan (pl.: vizezés esetén) figyelmeztetési kötelezettsége sem áll fenn.

5.5. Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy az áru egy félkész termék, így kiemelt fontosságú a terület megfelelő előkészítése (sík talaj előkészítése, zsaluzás stb.), az áru szakszerű bedolgozása [pl.: vibrálással, elhúzással stb.) és utókezelése (pl.: időjárási körülményeknek megfelelő hővédelem (takarás, melegítés) és beton nedvesen tartása stb.], valamint a vonatkozó szabványok (MSZ 4798:2016, MSZ 4798:2016/1M:2017, MSZ 4798:2016/2M:2018MSZ) betartása. Az ezen tevékenységek hiányából, vagy szakszerűtlenségéből fakadó minőségromlásért, illetve károkért az Eladót felelősség nem terheli, azok elvégzésének megtörténtének igazolása a Vevő feladata, mely előfeltétele az Eladó felelősségének vizsgálatához.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

6.1 A jelen általános szerződési feltételek bárminemű módosítása a már létrejött szerződéseket nem érinti.

6.2. A jelen általános szerződési feltétel alapján írásbelinek minősül az e-mail levelezés is. Visszaigazolás hiányában mind a postai, mind az elektronikus levelezés esetében a küldeményt annak elküldését követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni.

6.3. Eladó a mindenkor hatályos Árlistát az Eladó telephelyén függeszti ki, valamint erre vonatkozó vevői igény esetén azt a Vevő részére elektronikus úton elküldi.

6.4. Jelen szerződési feltételek nem vonatkoznak azon Vevőkre (állandó partnerekre), akikkel Eladó előzetesen írásban külön keretszerződést kötött.

6.5. Az első fizetési részlet megfizetésével, mint ráutaló magatartással Vevő elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

6.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a Ptk. és a jelen általános szerződési feltételek eltérése esetén a jelen általános szerződési feltételek rendelkezései alkalmazandók.

 

Budapest, 2023.01.01.

……………………………………..…………..
Korrekt Beton Kft.